PROWADZĄCY STRZELANIE !!!

6-7 lipiec 2024

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

513 601 615

Regulamin określa wymagania i kwalifikacje osób, program szkolenia oraz wzory dokumentów

potwierdzających kwalifikacje prowadzącego strzelanie.

§ 2

1. Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie

następujące warunki:

a) ukończyła 21 lat;

b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz

udzielania pomocy przedlekarskiej zgodne programem stanowiącym załącznik nr 1 do

niniejszego regulaminu

c) posiada:

– patent strzelecki lub

– pozwolenie na broń lub

– dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub

– dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub

– dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika

d) osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie

prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną

broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej

do posiadania broni.

2. Osoba, która ukończyła kurs instruktorski zawierający zagadnienia jak w § 3. Jest

zwolniona z obowiązku ukończenia kursu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt b. Wykaz osób do

wydania legitymacji przesyła organizator takiego kursu zgodnie z ust. 6.

3. Organizatorem bezpośrednim szkolenia może być:

a) firma (szkoła lub ośrodek) prowadząca działalność szkoleniową w sporcie strzeleckim

b) wojewódzki związek strzelectwa sportowego lub klub sportowy posiadający licencję

klubową PZSS.

4. Szczegółowy program kursu i wykaz kadry wykładowców należy złożyć w biurze PZSS na

7 dni przed planowanym szkoleniem.

5. Kurs musi zakończyć się egzaminem składającym się z co najmniej 20 pytań

zawierających zagadnienia zawarte w programie kursu. Testy egzaminacyjne opracowują

organizatorzy bezpośredni kursu.

6. Wykaz osób, które ukończyły szkolenie należy złożyć w ciągu 7 dni po zakończeniu

szkolenia (wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie .xls zgodnym ze wzorem w

załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu) wraz z dowodem wpłaty za wydanie legitymacji.

§ 3

PZSS prowadzi dokumentację i ewidencję wydanych legitymacji

§ 4

Wzór legitymacji, o której mowa w § 4 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 5

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PZSS w dniu 23 listopada 2022 roku wchodzi w życie

z dniem 1 stycznia 2023 roku.