Regulamin

REGULAMIN

sprzedaży w sklepie internetowym

§ 1 [ Sklep internetowy]

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.gunstorm.pl prowadzony jest przez spółkę GUN STORM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 85B, 87-100 Toruń, wpisana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000968725. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 879-273-82-62.

§ 2 [Definicje]

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Sprzedawca – spółkę GUN STORM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 85B, 87-100 Toruń
 2. Klient – osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie, jak również korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Sklep – sklep internetowy www.gunstorm.pl
 5. dzień roboczy – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. czas realizacji zamówienia – czas biegnący od chwili potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia do chwili wysłania lub wydania skompletowanego zamówienia Kupującemu.
 7. usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3 [Zakres stosowania regulaminu]

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość za pomocą komunikacji elektronicznej umów sprzedaży towarów, oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.gunstorm.pl. oraz do świadczonych na w/w. stronie usług elektronicznych.
 2. W Sklepie dostępne są następujące, udostępniane przez Sprzedawcę usługi elektroniczne: Formularz Zamówienia, Koszyk.

§ 4 [Usługi elektroniczne]

 1. Świadczenie usługi Formularz Zamówienia polega na udostępnieniu Klientowi formularza, za pomocą którego może on złożyć zamówienie na towar za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Korzystanie z usługi Formularz Zamówienia jest nieodpłatne. Usługa jest świadczona jednorazowo.
 3. Świadczenie usługi rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego Koszyka w sklepie internetowym, a kończy z chwilą wysłania wypełnionego formularza do Sprzedawcy lub z chwilą opuszczenia przez Klienta strony internetowej Sklepu bez składania zamówienia.
 4. Świadczenie usługi Koszyk polega na udostępnieniu Klientowi możliwości zapoznania się z listą produktów, oznaczonych przez Klienta w trakcie danej sesji komunikacji elektronicznej jako zamawiany towar oraz ich zadeklarowaną ilością oraz ceną.
 5. Korzystanie z usługi Koszyk jest nieodpłatne. Usługa jest świadczona jednorazowo.
 6. Świadczenie usługi rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do Koszyka, a kończy z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza Elektronicznego lub z chwilą opuszczenia przez Klienta strony internetowej Sklepu bez składania zamówienia.

§ 5 [Zamówienie towaru]

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty składanej przez Sprzedawcę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient składając zamówienie składa Sprzedawcy ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu i Regulaminie.  
 2. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy Formularza Zamówienia.
 3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca bada możliwość jego realizacji i w zależności od poczynionych ustaleń potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji lub informuje Klienta o braku możliwości zrealizowania złożonego zamówienia.
 4. Potwierdzenie otrzymania zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej stosownej wiadomości e – mail, która zawierać będzie co najmniej:
 1. oświadczenie sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i jego przyjęciu do realizacji;
 2. potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży oraz jej warunków, takich jak:

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. 

 1. Sprzedawca sprzedaje wyroby nowe i używane. Sprzedawca zobowiązany jest wydać towar wolny od wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Sprzedawca informuje, że niektóre spośród oferowanych przez niego towarów mogą wymagać posiadania przez nabywcę szczególnych uprawnień lub spełnienia wymogów, przewidywanych przez odrębne przepisy obowiązującego prawa. W przypadku takich towarów Sprzedawca uprawniony i/lub zobowiązany jest przed zawarciem z Klientem umowy sprzedaży zażądać od klienta przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających posiadanie tych uprawnień lub spełnienie wymogów. W przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień lub niespełnienia wymogów, jak również w przypadku lub nieudowodnienia ich posiadania lub odpowiednio spełnienia we właściwy sposób, Sprzedawca uprawniony i/lub zobowiązany jest do odmówienia zawarcia umowy sprzedaży towarów objętych ograniczeniami.

§ 6 [Ceny i płatności]

 1. Wskazywane przez Sprzedawcę ceny są tzw. cenami brutto tj. zawierającymi w sobie wszelkie należności publiczno – prawne (w tym podatki i akcyzę) oraz podatek od towarów i usług. Sprzedawca uprawniony jest do wskazania w celach informacyjnych obok ceny brutto również tzw. ceny netto towaru, tj. kwoty niezawierającej w sobie podatku od towarów i usług. 
 2. Cena towaru nie zawiera w sobie kosztów dostawy towarów, które obliczane są odrębnie na podstawie wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Cena za koszt dostawy towarów obejmuje koszty związane z zapakowaniem towaru, jego wydaniem oraz przesłaniem towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Cena za koszt dostawy nie obejmuje należności publiczno – prawnych, do zapłaty których zobowiązany jest Klient (np. cła). 
 3. Sprzedawca dopuszcza, aby zapłata za zamówiony towar została dokonana:
 1. poprzez dokonanie na jego rzecz przelewu bankowego;
 2. gotówką w siedzibie Sprzedawcy;
 3. gotówką za pobraniem przez dostawcę towaru;
 1. Sprzedawca może uzależnić zawarcie umowy od zapłacenia przez Klienta zaliczki za zamawiany towar. O tym fakcie jak i wysokości oraz terminie zapłaty zaliczki Sprzedawca powiadamia Klienta przed potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku niewpłacenia przez Klienta w terminie zaliczki Sprzedawca uprawniony jest do odmowy zawarcia umowy, a jeżeli doszło do jej zawarcia – do odstąpienia od niej bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do jej zapłaty. 
 2. W przypadku wskazania przez Klienta, że zapłaty za zamówiony towar zamierza dokonać przelewem bankowym, Sprzedawca uprawniony jest do powstrzymania się z wydaniem lub przesłaniem towaru do czasu uregulowania całości należności. Jeżeli Kupujący w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy nie dokona zapłaty lub nie zmieni wskazanego pierwotnie terminu płatności, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do jej zapłaty. 

§ 7 [Dostawa towaru]

 1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się w sposób wskazany przez Klienta z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Regulaminu.
 2. Dostawa może zostać dokonana poprzez odebranie towaru w siedzibie Sprzedawcy albo wysłanie towaru do Klienta za pośrednictwem przedsiębiorcy świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży broni lub amunicji możliwy jest tylko i wyłącznie odbiór towaru w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Wysłanie towaru do Klienta możliwe jest wyłącznie na adres znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Koszt wysyłki zamówionego towaru ponosi Klient zgodnie z cennikiem. Koszt wysyłki doliczany jest odpowiednio do każdego zamówienia.
 5. W celu usprawnienia ewentualnego postępowania reklamacyjnego zaleca się, aby dokonać dokładnego zbadania przesyłki w obecności doręczyciela i zażądać sporządzenia protokołu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub innych nieprawidłowości.

§ 8 [Realizacja zamówienia]

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych. W przypadku płatności przelewem termin ten rozpoczyna bieg z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę całości przysługujących mu należności.
 2. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym niezwłocznie Zamawiający zostanie poinformowany. W takim przypadku Klient przed wysłaniem do niego zamówionego towaru uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy w takim przypadku nie wiąże się dla Klienta z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu.

§ 9 [Reklamacje i odpowiedzialność]

 1. Reklamacja co do dostarczonego towaru lub świadczonej usługi może być złożona Sprzedawcy w dowolnej formie, w szczególności:
 1. telefonicznie;
 2. pisemnie;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 1. Sprzedawca ma prawo ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez konsumenta w terminie 30 dni od chwili jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie, reklamację złożoną przez konsumenta uznawać się będzie za zasadną. Powyższe postanowienie odbywa się bez uszczerbku dla postanowienia zawartego w § 10 ust. 13 Regulaminu.
 2. W ramach postępowania reklamacyjnego Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w sposób określony w Regulaminie.
 3. Złożenie reklamacji nie wyłącza postanowień i uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat.

§ 10 [Rękojmia]

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 2. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
 3. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Postanowienie niniejsze nie wiąże, gdy Klientem jest konsument.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 9. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Postanowienia niniejsze stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 10. Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 11. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a Sprzedawca mimo żądania Klienta nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, Klient może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.
 13. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, to traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 14. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 15. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub Producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 16. W pozostałym, nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zakresie dotyczącym rękojmi, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 11 [Odstąpienie od umowy]

 1. Poza określonymi w pozostałych postanowieniach niniejszego regulaminu przypadkach, stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz pouczeniu zawierającym informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy – stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 11 ust. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 
 1. pisemnie na adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 85B, 87-100 Toruń
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
 1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 
 1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). 
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić towar na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 1. jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru w inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 3. w przypadku usługi, której wykonywanie na wyraźne żądanie konsumenta  rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§ 12 [Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy]

 1. Klient zostaje pouczony, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje mu w odniesieniu do umów:
 1.  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; 
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej; 
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 13 [Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów]

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych oraz miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument posiada m.in. opisane poniżej możliwości korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. zwrócenie się do polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Regulamin tego sądu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. 
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Stosowne informacje na temat zasad prowadzenia mediacji dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 14 [Sposób komunikowania się przez strony]

 1. Sprzedawca komunikuje się z Klientem za pośrednictwem, telefonu, poczty elektronicznej lub listownie na dane wskazane Sprzedawcy przez Klienta, w dni robocze, w godzinach od 8 do 18
 2. Klient może komunikować się ze Sprzedawcą w dowolny sposób, mając na uwadze godziny, w jakich Sprzedawca prowadzi swoją działalność tj. w dni robocze w godzinach od 13 do 18

§ 15 [Ochrona danych osobowych]

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla:
 1. wykonania zawartej z Klientem umowy;
 2. zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonania przewidzianych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
 3. prawnie usprawiedliwionego celu realizowanego przez Sprzedawcę.
 1.  Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę i jego pracowników w celu realizacji zadań określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
 1. dostępu do treści zgromadzonych przez Sprzedawcę jego danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania;
 2. wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania przez Sprzedawcę jego danych osobowych;
 3. wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingu towarów sprzedawcy;
 4. wniesienia sprzeciwu dla przekazania przez Sprzedawcę jego danych osobowych innemu administratorowi danych.

 1. W celu wykonywania zadań, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz wykonania łączących strony umów Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Klienta:
 1. imiona oraz nazwisko;
 2. numer identyfikacji podatkowej;
 3. adres zamieszkania Klienta;
 4. data urodzenia Klienta;
 5. adres poczty elektronicznej Klienta;
 6. numer telefonu i telefaksu Klienta;
 7. numer rachunku bankowego Klienta.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla rozpoczęcia przez Sprzedawcę świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży.

§ 16 [Świadczenie usług drogą elektroniczną]

 1. Sprzedawca stosuje w sklepie internetowym mechanizm plików „cookies”, które podczas przeglądania strony internetowej przez Klientów zapisywane są przez system teleinformatyczny Sprzedawcy na urządzeniu końcowym Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu umożliwienie prawidłowego i pełnego działania strony internetowej sklepu. Każdy Klient uprawniony jest do wyłączenia na swoim urządzeniu obsługi plików „cookies”, jak i do ich swobodnego usuwania. Sprzedawca informuje, że takie działanie może jednak utrudnić bądź uniemożliwić korzystanie z jego sklepu internetowego.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta sklepu internetowego Sprzedawcy w celach sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób naruszający prawa osób trzecich. W przypadku stwierdzenia takich okoliczności Sprzedawca uprawniony jest do zakończenia świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klienta.
 3. Każda ze stron uprawniona jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania przez strony w takim przypadku praw nabytych przez nie przed wygaśnięciem umowy. Wypowiedzenie następuje za zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 17 [Zmiana regulaminu]

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów sprzedaży, zmiany treści Regulaminu pozostaną bez wpływu na złożone już zamówienia i zrealizowane umowy sprzedaży.

§ 18 [Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem .07.08.2023

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: GUN STORM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 85B, 87-100 Toruń, wpisana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000968725, NIP: 879-273-82-62; o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Proszę odesłać towar lub przekazać nam na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowego AGRITEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Trląg 14, 88-160 Janikowo, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. 
 4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z dyspozycją art. 38 ust.1 pkt 3) Ustawy o prawach konsumenta: prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”.

Prawo zwrotu zatem nie obejmuje zamówień, które konsument oczywiście z pomocą przedsiębiorcy spersonalizował, a jego ostateczny wygląd lub użyteczność zostaje dostosowana do indywidualnych potrzeb Konsumenta.